I. Standard affärsvillkor

§ 1 Grundläggande köpeavtal och bestämmelser

(1) Följande affärsvillkor gäller för alla kontrakt som du sluter med oss som leverantör (Stretta Music GmbH) via webbplatsen www.stretta-music.se. Om inte annat överenskommits är införandet, om nödvändigt, av dina egna villkor uteslutet.

(2) En ”konsument” avses i följande regler vara varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion som i övervägande omfattning inte kan tillskrivas vare sig kommersiell eller enskild yrkesverksamhet. Uttrycket "affärsperson" avser varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som avslutar en juridisk transaktion i enlighet med dess enskilda- eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Köpeavtalets innehåll

(1) Anledningen för avtalet är försäljning av produkter och nedladdningsbara produkter (digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk basis).

(2) När vi placerar produkten i fråga på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Köpeavtalet sker via online-varukorgssystemet enligt följande:

Produkterna som är avsedda för inköp flyttas till ”varukorgen”. Du kan välja att överblicka kundvagnen med hjälp av motsvarande knappar i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.

Efter att ha angett dina personuppgifter och valt betalningsmetod skickar du beställningen genom att trycka på knappen ”köp nu”. Genom att skicka beställningen förklarar du att du juridiskt bindande godkänner erbjudandet, varigenom avtalet sluts. Om du inte har valt någon av betalningsmetoderna ”Faktura” eller ”SEPA Direkt betalning” kommer du att omdirigeras till betalningsleverantörens webbplats och kan göra din betalning där. Slutligen kommer du att omdirigeras tillbaka till vår webbshop.

(4) Du är inte bunden till avtalet genom din beställning som skickats till oss. Vi förser dig med ett skriftligt bindande avtalsförslag (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom fem dagar.

(5) De delar av beställningen och leveransen, inklusive alla detaljer som krävs för ingånde av avtalet, som sker via e-post är delvis automatiserat. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har angivit är korrekt och att mottagandet av respektive e-post är garanterat. I synnerhet måste du se till att respektive e-post inte blockeras av ett skräppostfilter.

Innan beställningen skickas bör du kontrollera alla data igen, ändra (vilket också kan göras via webbläsarens "tillbaka" -funktion) eller avbryta köptransaktionen.

§ 3 Licens för användandet av nedladdningsbaraprodukter

(1) De nedladdningsbaraprodukterna som erbjuds är upphovsrättsskyddade. Du kommer att få en enkel användarlicens för varje nedladdningsprodukt som du köper från oss, om inte annat anges i respektive beskrivning.

(2) Den enkla användningslicensen omfattar behörighet att spara och / eller spela in en kopia av nedladdningsprodukten på din dator eller annan elektronisk enhet för personligt bruk. Det är uttryckligen förbjudet att ändra en fil eller delar av den, bearbeta den och göra den privat eller kommersiellt tillgänglig för externa parter på något sätt.

§ 4 Särskilda avtal relaterade till de erbjudna betalningsmetoderna

Om betalning ska ske via en SEPA-basdebitering eller en SEPA-direktdebitering, bemyndigar du oss att samla in faktureringsbeloppet från det angivna kontot genom att utfärda ett motsvarande SEPA-mandat.

Beloppet hämtas inom en period på 7–14 dagar efter avtalets ingående.

Tidsfristen för sändning av förhandsanmälan har förkortats till fem dagar före förfallodagen. Du är skyldig att se till att kontot i fråga har tillräckligt med täckande medel på förfallodagen. Om en returdebitering kommer på fråga på grund av en situation där du inte betalade din skuld måste du fortfarande stå för den eventuella bankavgiften.

§ 5 Retensrätt, reservation av äganderätt

(1) Du kan endast utöva rätten att kvarhålla om situationen i fråga handlar om fordringar som härrör samma affärsöverenskommelse.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller även följande villkor: a) Vi behåller äganderätten till varorna tills dess att alla fordringar som härrör den pågående affärsöverenskommelsen har lösts i sin helhet. Pant eller säkerhetsöverföring är inte tillåten före överlåtelse av äganderätten till de reserverade varorna.

b) Du kan återförsälja varorna under den egna verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss alla fordringar på det fakturabelopp som du samlar på dig vid återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. Du har vidare behörighet att samla in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter förbehåller vi oss rätten att själva ta ut anspråket.

c) Vid en situation som involverar kombinationen och sammanslagningen av de varor som är föremål för äganderätten, förvärvar vi delägandet av det nybildade föremålet. Detta samägande motsvarar det förhållande som finns mellan fakturavärdet för de varor som är föremål för äganderätten och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frigöra de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den utsträckning att det realiserbara värdet av våra värdepapper överstiger kravet på en säkerhet på mer än 10%. Valet av de säkerheter som ska frigöras åligger oss.

§ 6 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpligsbara.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart kontrollera produkten för fullständighet, synliga fel och transportskador så snart den har levererats och omedelbart meddela dina klagomål till oss och leveransbolaget skriftligen. Även om du inte uppfyller denna begäran kommer det inte att påverka dina juridiska garantianspråk.

(3) Om du är ett företag gäller följande skillnad för ovannämnda garantibestämmelser:

a) Det är underförstått att detaljerna som tillhandahålls av oss och produktbeskrivningen som tillhandahålls av tillverkaren är de enda saker som representerar egenskaperna och tillståndet hos produkten i fråga. Andra annonser, blänkare och uttalanden från tillverkaren anses inte vara representativa för produktens egenskaper och skick.

b) Om varorna upptäcks vara felaktiga förbehåller vi oss rätten att reparera varorna eller leverera utbyten. Om defekten inte tas bort kan du kräva en sänkning av priset eller dra tillbaka avtalet efter eget gottfinnande. Åtgärden är tillämplig efter ett misslyckat andra försök av reparation, såvida inte omständigheterna visar något annat, särskilt på grund av objektets natur och / eller defekt eller andra förhållanden. I händelse av reparation bär vi inte de extra kostnader som uppstår vid leveransen av artikeln till en annan plats än platsen för utförandet, såvida leveransen inte motsvarar avsedd användning av artikeln.

c) Garantiperioden är ett år från leveransdatum. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:

\ - till skador som kan tillskrivas oss till följd av skada på liv, lem eller hälsa och andra skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet;

\ - i den mån vi medvetet har dolt felet eller har gett en garanti för varans kvalitet;

\ - till varor som används för en byggnad i enlighet med deras normala användningsinstruktioner och vars brister orsakats av detta;

\ - i händelse av rättsliga anspråk som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 7 Val av lag, plats för fullgörande, behörighet

(1) Tysk lag tillämpas. Detta val av lag gäller endast kunder om det inte leder till att det skydd som garanteras av de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där respektive kunds vanliga hemvist finns återkallas (principen om tvivel) ).

(2) Om du inte är en konsument utan en företagsperson, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en institutionell fond som lyder under offentlig rätt, är vår affärsplats platsen för jurisdiktion samt platsen för fullgörande av alla tjänster som följer från de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller situationer där du inte är förknippad med en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU, liksom situationer där bostadsorten eller den vanliga bosättningsorten inte är känd vid tidpunkten för förfarandet. Detta har ingen betydelse för möjligheten att rådfråga domstolen som är associerad med en annan jurisdiktions.

(3) Bestämmelserna i FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen inte tillämpliga.

II. Kundinformation

markdown ##1. Säljarens identitet Stretta Music GmbH Ochsenfurter Straße 6 97246 Eibelstadt Germany Telephone: +49 (0)9303 98171-0 E-Mail: info@stretta-music.se ###Alternativ konfliktlösning: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för utomrättsliga lösningar av konflikter (plattformen för konfliktlösning), som kan hittas under ec.europa.eu/odr. Vi är redo att delta i konfliktlösningshantering inför konsumentskiljenämnder. ##2. Information om upprättandet av kontraktet De tekniska stegen kopplade till avtalets innehåll, avtalsinnehållet i sig själv och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Avtalets innehåll" i våra allmänna villkor (del I.) ## 3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstext (1) Kontraktet utfärdas på svenska. (2) Vi sparar inte hela texten av kontraktet hos oss. Innan beställningen skickas via online-varugorgssystemet kan kontraktsinnehållet skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har mottagit beställningen skickas orderuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren igen till dig via e-post. (3) Du kommer att få all kontraktsinformation innanför ramarna av ett bindande förslag skickat till dig i textform, t.ex. via e-post, för offertbegäran utanför online-varukorgssystemet, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt. ## 4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna De väsentliga egenskaperna hos varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande. ## 5. Priser och betalningsmetoder (1) Priserna som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna utgör det totala priset. Det inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpade skatter. (2) Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. Det kan hämtas via motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande och visas separat under beställningsprocessen och bekostas av dig, såvida inte gratis leverans tydligt har utlovats. (3) Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå som vi inte ansvarar för, t.ex. tull, skatter eller transaktionsavgifter (banköverföringsavgifter eller valutakurser) som ansvaras för- och bekostas av dig. (4) Eventuella kostnader för överföring av pengar (kort/kreditöverförings- eller växelkursavgifter) ska bekostas av dig, i de fall leveransen sker till ett EU-land, men betalningen har initierats utanför Europeiska unionen. (5) De tillgängliga betalningsmetoderna visas under motsvarande knapp på vår webbsida eller i respektive erbjudande. (6) Om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningskraven från det ingående avtalet betalas omedelbart. ## 6. Leveransvillkor (1) Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransrestriktioner finns under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande. (2) Om du är konsument är följande lagstadgar reglerade: Risken för att det sålda objektet av misstag förstörs eller försämras under frakt överlåts på dig först när varan i fråga levererats, oavsett om fraktverksamheten är försäkrad eller ej. Detta villkor gäller inte om du oberoende har beställt ett transportföretag som inte har specificerats av oss eller om en person, oberoende av oss, har utsetts att utföra leveransen. Företagare ansvarar för leverans och försändelser på egen risk. ## 7. Lagstadgad garantilag Ansvaret för defekter baseras på "garanti" -bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I). / markdown
Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Beställ och köp noter online.

Din specialist för alla sorters musiknoter. Onlinebutik för noter och play along för nedladdning, böcker, notställ, notställslampor, tillbehör.

Det finns en separat Stretta-webbplats för landet Över hela världen. Om din beställning ska levereras till detta land kan du byta så att leveranstider och fraktvillkor visas korrekt. Din varukorg och ditt kundkonto förblir oförändrade.

sv-netbyta till Stretta Music Över hela världensv-sestanna på Stretta Music Sverige